Великодедеркальська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Рішення про створення ЦНАП, Положення, Регламент

Рішення про створення ЦНАП

 

 

 Додаток №2

                                         

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії сільської ради 

                                                                             від « 25 квітня »  2017р. № 69

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Великодедеркальської сільської  ради

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворений рішенням сільської ради з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Великодедеркальській сільській раді та безпосередньо підпорядковується сільському голові.

2.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу місцевої ради приймається головою  сільської ради.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

4. Основнимизавданнями центру є:

1) організаціянаданняадміністративнихпослуг у найкоротший строк та за мінімальноїкількостівідвідуваньсуб’єктівзвернень;

2) спрощенняпроцедуриотриманняадміністративнихпослуг та поліпшенняякостіїхнадання;

3) забезпеченняінформуваннясуб’єктівзвернень про вимоги та порядок наданняадміністративнихпослуг, щонадаються через адміністратора.

5. Центром забезпечуєтьсянаданняадміністративнихпослуг через адміністратора шляхом йоговзаємодіїізсуб’єктаминаданняадміністративнихпослуг.

ПерелікадміністративнихпослугзатверджуєтьсяВеликодедеркальськоюсільською  радою.

Перелікадміністративнихпослуг, якінадаються через центр, суб’єктаминаданняяких є органивиконавчоївлади, визначаєтьсяВеликодедеркальськоюсільською радою, та включаєадміністративніпослугиорганіввиконавчоївлади, перелікякихзатверджуєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни.

6. У центрі за рішеннямВеликодедеркальськоїсільської ради, такожможездійснюватисяприйняттязвітів, декларацій та скарг, наданняконсультацій, прийняття та видачадокументів, не пов’язаних з наданнямадміністративнихпослуг, укладеннядоговорів і угодпредставникамисуб’єктівгосподарювання, якізаймаютьмонопольне становище на відповідному ринку послуг, якімаютьсоціальнезначення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачаннятощо).

7. У приміщенні, де розміщується центр, можутьнадаватисясупутніпослуги (виготовленнякопійдокументів, ламінування, фотографування, продаж канцелярськихтоварів, наданнябанківськихпослугтощо).

Добірсуб’єктівгосподарювання для наданнясупутніхпослугздійснюєтьсяВеликодедеркальськоюсільською радою, на конкурснійоснові за критеріямизабезпеченнямінімізаціїматеріальнихвитрат та витрат часу суб’єктазвернення, а також з урахуваннямвимогзаконодавства у сферіоренди державного та комунального майна.

Забороняєтьсявідносити до супутніхпослугнаданняконсультацій та інформації, пов’язаних з наданнямадміністративнихпослуг, продаж бланківзаяв та іншихдокументів, необхідних для зверненнящодонаданняадміністративнихпослуг, а такожнаданнядопомоги в їхзаповненні, формуванні пакета документів.

8. Центр облаштований у місцяхприйомусуб’єктівзверненьінформаційними стендами іззразкамивідповіднихдокументів та інформацією в обсязі, достатньому для отриманняадміністративноїпослуги без сторонньоїдопомоги.

За рішеннямВеликодедеркальськоїсільської ради, можутьвстановлюватисядодатковівимогищодообслуговуваннясуб’єктівзвернення, зокремаможливістьнаданнясуб’єктамзверненняконсультацій та інформації про хідрозглядуїхзаяв за допомогоюзасобівтелекомунікації (телефону, електронноїпошти, іншихзасобівзв’язку).

Встановленівимогищодоякостіобслуговуваннясуб’єктівзвернення в центрі не повинніпогіршувати умов наданняадміністративнихпослуг, визначених законом.

9. Суб’єктзвернення для отриманняадміністративноїпослуги в центрізвертається до адміністратора - посадовоїособи місцевої ради, яка організовуєнаданняадміністративнихпослуг.

10. Адміністраторпризначаєтьсяна посаду та звільняється з посади головою сільської ради.

Кількістьадміністраторів, якіпрацюють у центрі, визначаєтьсяВеликодедеркальськоюсільською радою.

11. Адміністратормаєіменну печатку (штамп) іззазначеннямйогопрізвища, імені, по-батькові та найменування центру.

12. Основнимизавданнямиадміністратора є:

1) наданнясуб’єктамзверненьвичерпноїінформації і консультаційщодовимог та порядку наданняадміністративнихпослуг;

2) прийняттявідсуб’єктівзверненьдокументів, необхідних для наданняадміністративнихпослуг, здійсненняїхреєстрації та поданнядокументів (їхкопій) відповіднимсуб’єктамнаданняадміністративнихпослуг не пізнішенаступногоробочого дня післяїхотримання з дотриманнямвимог Закону України “Про захистперсональнихданих”;

3) видачаабозабезпеченнянадсилання через засобипоштовогозв’язкусуб’єктамзверненьрезультатівнаданняадміністративнихпослуг (у тому числірішення про відмову в задоволенні заяви суб’єктазвернення), повідомлення про можливістьотриманняадміністративнихпослуг, оформленихсуб’єктаминаданняадміністративнихпослуг;

4) організаційнезабезпеченнянаданняадміністративнихпослугсуб’єктамиїхнадання;

5) здійснення контролю за додержаннямсуб’єктаминаданняадміністративнихпослуг строку розгляду справ та прийняттярішень;

6) наданняадміністративнихпослуг у випадках, передбачених законом;

7) складенняпротоколів про адміністративніправопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративніправопорушення та накладеннястягнень.

13. Адміністратормає право:

1) безоплатноодержувативідсуб’єктанаданняадміністративнихпослуг, державнихорганів, органівмісцевогосамоврядування, підприємств, установабоорганізацій, що належать до сфериїхуправління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджуватидокументи (рішення) в інших органах державноївлади та органах місцевогосамоврядування, отримуватиїхвисновки з метою наданняадміністративноїпослуги без залученнясуб’єктазвернення;

3) інформуватиначальника центру та суб’єктівнаданняадміністративнихпослуг про порушення строку розглядузаяв про наданняадміністративноїпослуги, вимагативжиттязаходів до усуненнявиявленихпорушень;

4) посвідчувативласнимпідписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, якінеобхідні для наданняадміністративноїпослуги;

5) порушуватиклопотання перед начальником центру щодовжиттязаходів з метою забезпеченняефективноїроботи центру.

14. У разіутворення центру як постійнодіючогоробочого органу місцевої ради йогоочолюєначальник, на якогопокладаєтьсяздійсненняфункцій з керівництва та відповідальність за організаціюдіяльності центру. Начальникпризначається на посаду та звільняється з посади головою сільської ради.

15. Начальник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснюєкерівництвороботою центру, несеперсональнувідповідальність за організаціюдіяльності центру;

2) організовуєдіяльність центру, у тому числіщодовзаємодіїізсуб’єктаминаданняадміністративнихпослуг, вживаєзаходів до підвищенняефективностіроботи центру;

3) координуєдіяльністьадміністраторів, контролюєякість та своєчасністьвиконання ними обов’язків;

4) організовуєінформаційнезабезпеченняроботи центру, роботу іззасобамимасовоїінформації, визначаєзміст та час проведенняінформаційнихзаходів;

5) сприяєствореннюналежних умов праці у центрі, вносить пропозиціїВеликодедеркальській сільській раді, щодоматеріально-технічногозабезпечення центру;

6) розглядаєскарги на діяльністьчибездіяльністьадміністраторів;

7) можездійснюватифункціїадміністратора;

8) виконуєіншіповноваженнязгідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконанняпокладених на ньогозавданьвзаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчоївлади, іншимидержавнимиорганами, органами місцевогосамоврядування, підприємствами, установамиабоорганізаціямина основіузгодженихрішень.

17. Час прийомусуб’єктівзвернень є загальним (єдиним) для всіхадміністративнихпослуг, щонадаються через центр тастановить не менше  якп’ятьднів на тиждень та сім годин на день.

При цьомуприйомсуб’єктівзвернень у центріздійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

За рішеннямВеликодедеркальськоїсільської ради, час прийомусуб’єктівзверненьможе бути збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічнезабезпеченнядіяльності центру здійснюється за рахунокмісцевого бюджету.

Центр звільняєтьсявід плати за підключення (у тому числіобслуговування та використання) до реєстрів, іншихінформаційних баз, щовикористовуються для наданняадміністративнихпослуг.

19. Центр не є юридичною особою, є неприбутковою організацією, утворений у встановленому законом порядку та власних доходів (прибутків) не має.

 

 

 

Секретарсільської ради                            В. П. Святинюк

                                                                                                                  

 Додаток №3

                                         

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії сільської ради 

                                                                             від « 25 квітня »  2017р. № 69

 

РЕГЛАМЕНТ

 Центру надання адміністративних послуг 

Великодедеркальської сільської ради

 

Загальні положення

 1. Регламент центру надання адміністративних послуг Великодедеркальської сільської ради (далі – центр) визначає порядок організації роботи центру, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

  -  верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

  -  стабільності;

  -  рівності перед законом;

  -  відкритості та прозорості;

  -  оперативності та своєчасності;

  -  доступності інформації про надання адміністративних послуг;

  -  захищеності персональних даних;

  - раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

 -  неупередженості та справедливості;

 -  доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних  та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями сільської ради, положенням про центр та регламентом центру.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

5. Центр розміщується в центральній частині села Великі Дедеркали, зручному для суб'єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщеня (будівлі) розміщуються  вивіска з найменуванням центру та табличка з  графіком роботи.

Графік роботи центру затверджується Великодедеркальською сільською радою з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Вхід до центру облаштований пандусом з поручнями для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території є місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

  • зона для відвідувачів;
  • фронт-офіс;
  • бек-офіс;
  • дитяча ігрова кімната;
  • санвузол;
  • коридор.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена  виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб'єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації  (розміщення архіву), паливна, службовий кабінет.

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Для оплати адміністративного збору в секторі очікування можуть розміщуватися банкомати, платіжні термінали.

10. Сектор обслуговування  утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові  адміністратора центру та зазначена інформація розміщується на бейджі адміністратора.

11. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

12. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його, віддалених місць для роботи адміністраторів центру, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру, його  віддалених місць для роботи адміністраторів центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його віддалені місця для роботи адміністраторів центру, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

положення про центр;

регламент центру.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом надання допомоги адміністратором ЦНАП.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

17. Сільська рада, що утворила центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це сільську раду, що утворила центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

Робота інформаційного підрозділу центру

19. Сільська рада, що утворила Центр, створює та забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

20. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

21. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

Керування чергою в центрі

22. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

23. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

Прийняття заяви та інших документів у центрі

24. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або його віддалених місцях для роботи адміністраторів центру.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

25. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

26. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

27. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

28. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

29. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

30. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

31. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

32. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

33. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

34. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

35. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

36. Після вчинення дій, передбачених пунктами 24-35 цього  регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в реєстраційній картці про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

37. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному сільською радою, що утворила центр, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

38. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

39. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

40. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

41 Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

42. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

43. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах справи.

44. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

45. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

46. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

47. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі зберігається у центрі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги, другий примірник опису вхідного пакета документів, документ, що підтверджує повноваження представника суб’єкта звернення, документ, що підтверджує плату за надання адміністративної послуги. У справі можуть зберігатися інші документи, що відносяться до зазначеної справи.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Секретар сільської ради                                                          В. П. Святинюк

 

                    

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь